istanbul escort bayan escort istanbul

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar

Baş ağrısı için okunacak dualar, dualar gerçek yaşamımızda maneviyatımızı yükselten bizi huzura erdiren en güzel semalar dır. Kuranı kerimde pek çok hastalığa şifa olacak ayetler bulunmaktadır. Allah’ı teala biz kullarını en hayırlı ve güzel olanla hayırlı kılmıştır.  Dualar ilaç gibidir. Allah’ı teala dilerse  kuluna şifa eyler. Dualar hakkında hadis-i şeriflerde “Dua Mümin’in silahıdır, dinin de direğidir.” Denilmiştir. Unutmayalım ki ezberle yapılan dualar yürekten olmaz. En güzel dua samimiyetle ve içtenlikle bizi yaratan Allah’a yapılan duadır. Bunların dışında ne ilaç şifa verir. Ne de doktor. Duaya olan inancınız bedeninizde var olan hastalıklara karşı iradenizi güçlü kılar. Hazret-i Ali  ( r.a ) baş ağrısı için Haşr suresi‘ ni elini başına koy ve oku diyerek buyurmuştur. Allah’tan yardım dileyip baş ağrısı ve diğer ağrılar için okunacak dualar Allah’ı tealanın biz kullarına farz kıldığı altta belirtiğimiz dualardır.

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar…

Baş Ağrısı İçin Dua; “Bismillahirrahmanirrahim

“Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelil-leraeytehu khaşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsalü nadribuha linnasi leallehum yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. alimül ğaybi veş-şehadeti hüver-Rahman-ür-Rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. El Melik’ül Guddus-üs-Selamü’l Mü’minül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşkirün. Hüvallahül bariül musavviru lehul esmaül hüsna. Yüsebbihu lehu ma fis-semavati vel’ard. Ve hüvel Azizul Hakim.”

Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Biz bu Kur’an-ı bir dağa indirseydik Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahümme Rabbi’n-naşi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızanı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.”

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahümme Rabbe’nnasi müzhibe’l ye’si işfi en-te’şŞafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru seka-men.”

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren yüce Allah’ım! Senden başka şifa verecek yoktur, yalnız Sen şifa verirsin. Ona “hastaya veya bana” öyle bir şifa ver ki, üzerinde “hastada veya bende” hastalığın en ufak izi bile kalmasın.”

Hastalıklara Şifa Olacak Dualar

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahi’l-Kerim. Ve e’uzu billahi’l-azim min şerri külli ırkı narin ve min şerri harri’n-nar.

“Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)’ın adıyla;

“Kerim olan Allah’ın adıyla. Her türlü ağrının, yaranın şerrinden ve cehennem ateşinin şerrinden yüce Allah’a sığınırım.”

“Allah her iki cihanda size ve sevdiklerinize sıkıntı yüzü göstermesin.” Amin.

Şiddetli Baş Ağrısı İçin Okunacak Ayeti Kelimeler

 Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves semâ-i vet târik. Ve mâ edrâkemet târik. Ennecmüs sâkib. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insâne mime hulik. Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynes sulbi vet terâib. Sebbihısmi rabbikel a’lâ. Ellezi halaka fesevvâ. Vellezî kaddera fehedâ fehedâ fehedâ.


Aşk büyüsü